Coördinatie van zorg en dienstverlening in Tilburg

Policy Productions ondersteunt de gemeente Tilburg bij het project Coördinatie van Zorg en Dienstverlening. Met dit project wil Tilburg voorkomen dat volwassenen, jongeren en gezinnen met meervoudige problemen tussen wal en schip vallen en hierdoor geen of geen goed afgestemde zorg, ondersteuning en dienstverlening krijgen. Vanwege de combinatie van problemen in meerdere leefdomeinen (zorg en hulpverlening, wonen, onderwijs, veiligheid, welzijn, werk en inkomen en gezondheid) doen deze mensen een zeer intensief beroep op de hulp- en dienstverlening. Veel verschillende professionals zijn bij de problematiek betrokken en bieden hun diensten aan. Dat leidt tot versnippering en inefficiëntie.

Uitgangspunt bij het project Coördinatie van zorg en dienstverlening is dat het gezin in eerste plaats zélf verantwoordelijk is voor het zoeken en afstemmen van hulp of advies als er problemen zijn. De gemeente Tilburg wil ervoor zorgen dat het afstemmen van de dienstverlening door één van de aanwezige zorg- of dienstverleners wordt opgepakt op het moment dat een gezin hier niet zelf toe in staat is. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet alleen om het afstemmen van zorg, maar ook (juist) om de relatie met andere vormen van hulp en dienstverlening, zoals werk en inkomen, schuldhulpverlening, huisvesting, inburgering enz. Onderstaande figuur laat het beoogde samenwerkingsmodel zien.

 

Naast de verschillende gemeentelijke afdelingen die zich met deze gezinnen bezighouden, zijn er vele andere organisaties betrokken. De gemeente ziet er de komende tijd op toe dat er goede afspraken worden gemaakt met en tussen de betrokken afdelingen en instellingen. De afspraken gaan in ieder geval over wie de zorgcoördinatie op zich neemt (welke professional), hoe de coördinatie eruit gaat zien en welk instrumentarium hiervoor kan worden ingezet. Vanuit Policy Productions ondersteunen en adviseren we de gemeentelijk projectleider bij het aangaan en vormgeven van deze samenwerking en het veranderproces.

Wij maken bij het invullen van zorgcoördinatie zo veel mogelijk gebruik van kennis, methodieken en instrumenten die al ontwikkeld zijn. Policy Productions verzamelt en analyseert deze informatie voor en beoordeelt met de partners hoe deze benut kan worden voor het verbeteren van de coördinatie van zorg en dienstverlening. In aanvulling daarop evalueren we een aantal Tilburgse instrumenten die al gebruik maken van (delen van) zorgcoördinatie, zodat ook de opbrengst van deze instrumenten kan worden meegenomen in dit project. Ten slotte adviseren we de gemeente binnen dit project over het organiseren van passende (keten)financiering.

Jaartal: 
Gekoppelde diensten: