Handreiking schuldhulpverlening in de keten

Sinds 2012 zijn gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van hun schuldhulpverlening. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de schuldhulpverlening een integraal karakter moet hebben. Dat betekent dat er niet alleen aandacht moet zijn voor het oplossen van de financiële problemen, maar ook voor de oorzaken van het ontstaan van de schulden dan wel de belemmeringen die het oplossen ervan in de weg staan. In opdracht van het Ministerie van SZW hebben wij een handreiking opgesteld voor het ontwikkelen en uitvoeren van samenwerking in het kader van schuldhulpverlening. 

In de handreiking beschrijven wij volgens een vast format twaalf praktijkvoorbeelden van samenwerkingsverbanden. Hierbij hebben we ons gericht op praktijken waarin naast schuldhulpverlening minimaal één andere hulp- of dienstverlener was betrokken en waar gestreefd werd naar het aanbieden van gecoördineerde dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek. In de handreiking beschrijven wij met welke samenwerkingspartners gemeenten samenwerken, welke doelstellingen zij hierbij voor ogen hebben en op welke wijze zij de samenwerking organiseren. Op basis van deze bevindingen doen wij aanbevelingen voor beleid.  

Jaartal: