Quickscan voorzieningenniveau probleemjongeren

Er zijn voldoende voorzieningen om de groep probleemjongeren die niet naar school (willen) gaan en niet (willen) werken te motiveren en ondersteunen. Toch dreigt een aantal van deze kwetsbare jongeren tussen wal en schip te vallen. Dit blijkt uit een quickscan naar het voorzieningenniveau voor probleemjongeren die Policy Productions in maart 2010 hield in opdracht van voormalig minister Rouvoet van Jeugd en Gezin.

De drie gemeenten waar de quickscan plaatsvond gaven aan dat de huidige voorzieningen in hun stad voor de meeste jongeren toereikend zijn. Wat ontbreekt is een sluitende aanpak van de signalering, toeleiding en ondersteuning van jongeren die niet naar school (willen) gaan en niet (willen) werken. Er zijn veel partijen betrokken bij zowel de signalering van probleemjongeren als bij de toeleiding van deze jongeren naar de voorzieningen. De samenwerking tussen deze partijen is (nog) niet optimaal. Bovendien heeft geen van de betrokken instanties goed in beeld welke jongeren niet participeren en wat (de omvang van) hun problemen is. De gemeenten geven aan dat een betere samenwerking tussen de verschillende partijen noodzakelijk is om alle jongeren goed in beeld te krijgen. De partijen moeten betere afspraken maken over wie de regie voert op het totale proces van signalering, toeleiding en afstemming van voorzieningen en wie verantwoordelijk is voor het bieden van nazorg.

Bij de jongeren die niet participeren en voor wie dit problematisch is, is vaak sprake van multiproblematiek. De verschillende organisaties die zijn betrokken bij het oplossen van deze problemen  richten zich over het algemeen echter vooral op problemen in hun eigen domein en werken onvoldoende samen. Gemeenten hebben bovendien beperkte capaciteit voor hun taak om te signaleren en te voorkomen dat jongeren van school uitvallen. Gevolg hiervan is dat niemand de totale (problematische) situatie waarin de jongere zich bevindt overziet en bekijkt of de voorzieningen onderling goed op elkaar zijn afgestemd.

Van alle jongeren die mogelijk problematisch gedrag (gaan) vertonen zijn de jongeren die onder de leerplicht vallen (tot 18 jaar) aardig in beeld. Scholen en gemeenten spelen een centrale rol bij het signaleren en voorkomen van schoolverzuim en schoolverlaten. Volgens de gemeenten zijn de verzuimmeldingen op de meeste scholen echter nog niet op orde. Van de groep boven de 18 jaar zijn alleen de voortijdig schoolverlaters, de jongeren die zich melden voor een voorziening in het kader van de WIJ en de jongeren die staan ingeschreven bij UWV redelijk in beeld. Wanneer voortijdig schoolverlaters de leeftijdsgrens van 23 jaar passeren en zij niet meer onder de kwalificatieplicht vallen, raken ook zij vaak buiten beeld.

Voor het onderzoek spraken we met vertegenwoordigers van o.a. gemeenten, ROC, UWV Werkbedrijf en politie in Amsterdam, Deventer en Tilburg. Voormalig minister Rouvoet van Jeugd en Gezin zei in een toespraak op het Divosa Jongerencongres ‘Eerst kunnen, dan kansen’ dat hij in vervolg op de quickscan partijen die in regio’s betrokken zijn bij arbeidsmarkt en jeugdzorg wil helpen elkaar te leren kennen en vertrouwen. Volgens de minister hebben gemeenten een uitdrukkelijke regierol als het gaat om het tot stand brengen van de verbindingen. “Zij weten hoe het staat met de arbeidsmarkt en de werkloosheid. Zij zitten er met de neus boven op. Gemeenten zijn daarmee de aangewezen regisseur voor het smeden van samenwerkingsnetwerken. Voor het stimuleren van werken in samenhang tussen al die mensen in onderwijs, zorg, arbeidstoeleiding en bij werkgevers die iets voor jongeren kunnen betekenen”, aldus minister Rouvoet.

Jaartal: